O Nas

W 2015 roku jeden z naszych członków, luźno „rzucił”, że w niedalekiej Piątnicy jest klub strzelecki, w którym można nauczyć się strzelać z broni palnej i że jedzie zobaczyć jak to wszystko wygląda.  Zebrał kilka osób i pojechali.

Okazało się ,że takich zapaleńców było kilkunastu.

Po mniej więcej roku ta grupka postanowiła założyć klub strzelecki.  23 października 2016 r odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym wzięło udział 16 osób. Na zebraniu „stworzony ” został Statut Stowarzyszenia, została wymyślona i przyjęta nazwa – „Stowarzyszenie Augustowscy Strzelcy” w skrócie SAS, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Członkowie Zarządu:

Prezes

Jacek Truszkowski

Wiceprezes

Artur Ejsmund

Wiceprezes

Jacek Osewski

Skarbnik

Bogdan Wielgat

Sekretarz

Michał Ryhorowicz

Komisja Rewizyjna:

Janusz Chilicki

Piotr Hołownia

Tomasz Jastrzębski

Artur Kotowski

Dariusz Prokop

Niestety, dopiero 12 lipca 2018 roku, Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000740436.

9 lutego 2019 roku Stowarzyszenie podpisało „Porozumienie o współpracy” ze Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa” (POW), która, w głównej mierze zrzesza młodych ludzi. Młodzież pomaga Stowarzyszeniu  w organizowaniu różnych wydarzeń – takich jak np. Zawody Strzeleckie w Strzelectwie Sportowym, Strzelania Klubowe, w zamian mogą doskonalić się w zakresie strzelectwa, posługiwania się bronią palną. Ta współpraca trwa do dziś.

Od 20 lutego 2019 roku SAS jest członkiem „Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, a w przyszłym roku (miejmy nadzieję), po spełnieniu pewnych wymogów, stanie się członkiem „Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego”.

Również w 2019 została też podpisana umowa najmu z zarządcą naszej augustowskiej strzelnicy „Augustowskim Klubem Strzeleckim Krechowiak”.

W 2019 r. SAS wzięło udział w akcji na rzecz niepełnosprawnego małego mieszkańca Augustowa, przekazując na aukcję 3 wejściówki na strzelnicę, z możliwością postrzelania z kilku rodzajów broni, dla tych, którzy wylicytowali największą cenę takiej wejściówki.

Od tego czasu SAS współorganizowało wraz z Klubem Strzeleckim Sagittarius z Piątnicy i przeprowadziło kilkanaście zawodów , kilkadziesiąt Strzelań Klubowych, a dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta z Augustowa, zorganizowało, kilka już razy, Zawody Strzeleckie dla POW, w których zawodnicy brali udział całkowicie za darmo.  Za wsparcie - serdeczne podziękowania!!!


Do celów Stowarzyszenia należą:

a) Popularyzowanie wśród społeczeństwa strzelectwa sportowego, tworzenie warunków do uprawiania i uprawianie strzelectwa sportowego i dyscyplin pokrewnych przez członków Stowarzyszenia oraz zrzeszanie kolekcjonerów broni i militariów.

b) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

c) Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.

d) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

e) Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

f) Przedsięwzięcia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

g) Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych.

h) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

i) Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

j) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

k) Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.

l) Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.

m) Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

n) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

o) Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

p) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wiele wydarzeń organizowanych przez Augustowskich Strzelców odbyły się przy wsparciu sponsorów:

Wszystkim serdeczne podziękowania!!!